Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phụ lục I. Giới thiệu.........................................................................................................................................4 II. Bố cục phần mềm: ...........................................................................................................................4 Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:..........................................................................................4  Cơ sở bức xạ. ...........................................................................................................................4  Thiết bị chứa nguồn (projector). ...............................................................................................5  Nguồn......................................................................................................................................5  Máy phát tia X. ........................................................................................................................6  Liều kế.....................................................................................................................................6  Máy đo liều..............................................................................................................................7  Thiết bị ứng phó sự cố..............................................................................................................7  Giấy phép, chứng chỉ. ..............................................................................................................7  Báo cáo....................................................................................................................................8  Cảnh báo..................................................................................................................................8  Người dùng..............................................................................................................................8  Quản lý phiên làm việc.............................................................................................................8  Tham khảo...............................................................................................................................8 III. Các chức năng cụ thể: ..................................................................................................................8 1. Cơ sở bức xạ................................................................................................................................8 A. Thông tin chung. ......................................................................................................................8 B. Sửa thông tin cơ sở bức xạ: ......................................................................................................9 C. Người phụ trách an toàn. ..........................................................................................................9 2. Kỹ thuật viên. ..............................................................................................................................9 A. Danh sách kỹ thuật viên: ..........................................................................................................9 Hiển thị danh sách kỹ thuật viên trong hệ thống, cho phép tìm kiếm kỹ thuật viên theo tên, địa chỉ, điện thoại, số CMT/Hộ chiếu. ..........................................................................................................9 B. Thêm mới kỹ thuật viên: ........................................................................................................ 10 C. Sửa thông tin kỹ thuật viên:.................................................................................................... 10 D. Xóa kỹ thuật viên:.................................................................................................................. 10 3. Thiết bị chứa nguồn. .................................................................................................................. 10 A. Danh sách thiết bị chứa nguồn:............................................................................................... 10 B. Thêm thiết bị chứa nguồn....................................................................................................... 11 C. Sửathiết bị chứa nguồn........................................................................................................... 11 D. Xóathiết bị chứa nguồn .......................................................................................................... 11 E. Lịch sử nguồn đã nạp vào thiết bị chứa nguồn ........................................................................ 11 4. Nguồn........................................................................................................................................ 11 A. Danh sách nguồn.................................................................................................................... 11 B. Thêm nguồn........................................................................................................................... 12 C. Sửa nguồn.............................................................................................................................. 12 D. Xóa nguồn ............................................................................................................................. 12 5. Máy phát tia X........................................................................................................................... 12 A. Danh sách máy phát tia X....................................................................................................... 12 B. Thêm máy phát tia X.............................................................................................................. 13 C. Sửa máy phát tia X................................................................................................................. 13 D. Xóa máy phát tia X ................................................................................................................ 13 6. Liều kế....................................................................................................................................... 13 A. Danh sách liều kế ................................................................................................................... 13 B. Thêm liều kế .......................................................................................................................... 13 C. Sửa máy liều kế...................................................................................................................... 13 D. Xóa liều kế............................................................................................................................. 13 7. Máy đo liều................................................................................................................................ 13 A. Danh sách máy đo liều ........................................................................................................... 13 B. Thêm máy đo liều .................................................................................................................. 13 C. Sửa máy đo liều ..................................................................................................................... 13 D. Xóa máy đo liều..................................................................................................................... 14 8. Thiết bị ứng phó sự cố................................................................................................................ 14 A. Danh sách thiết bị ứng phó sự cố............................................................................................ 14 B. Thêm thiết bị UPSC............................................................................................................... 14 C. Sửa máy thiết bị UPSC........................................................................................................... 14 D. Xóa thiết bị UPSC.................................................................................................................. 14 9. Giấy phép – chứng chỉ. .............................................................................................................. 14 10. Người dùng............................................................................................................................ 15 A. Danh sách người dùng............................................................................................................ 15 B. Thêm người dùng................................................................................................................... 15 C. Sửa máy người dùng .............................................................................................................. 15 D. Xóa người dùng ..................................................................................................................... 15 E. Phân quyền ............................................................................................................................ 15 11. Báo cáo.................................................................................................................................. 16 12. Cảnh báo................................................................................................................................ 16 13. Quản lý phiên làm việc........................................................................................................... 16 14. Tham khảo..........................

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Đọc thêm »

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Đọc thêm »

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Đọc thêm »